ALGEMENE  VOORWAARDEN  FEESTVERHUUR  VALKENSWAARD

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze  algemene  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  overeenkomst,  alsmede  alle  overige   rechtshandelingen  en  rechtsbetrekkingen  tussen  verhuurder  en  huurder,  tenzij  schriftelijk   uitdrukkelijk  anders  is  overeengekomen.

1.2. Aanvullingen  of  afwijkingen  van  deze  algemene  voorwaarden  dienen  schriftelijk  tussen  partijen  te  zijn   overeengekomen.

1.3. In  geval  van  strijdigheid  tussen  hetgeen  schriftelijk  tussen  partijen  is  overeengekomen  en  deze   algemene  voorwaarden,  prevaleert  hetgeen  schriftelijk  tussen  partijen  is  overeengekomen.

2. HUUROVEREENKOMST

2.1. De  huur  geschiedt  voor  bepaalde  tijd.

2.2. De  huurovereenkomst wordt geaccepteerd door op de button ‘accepteer offerte online’ te klikken

2.3. Het  is  huurder  niet  toegestaan  het  gehuurde  onder  te  verhuren,  in  gebruik  te  geven  of  anderszins  aan   een  derde  ter  beschikking  stellen  zonder  toestemming  van  verhuurder.

2.4. Verhuurder  heeft  het  recht  de  huurovereenkomst  te  allen  tijde,  zonder  rechterlijke  tussenkomst  te   beëindigen,  indien  naar  zijn  oordeel,  het  gehuurde  door  de  huurder  niet  op  zorgvuldige  wijze  wordt   gebruikt.

3. ANNULERING

3.1. Annulering  van  de  huurovereenkomst  dient  te  geschieden  door  een  schriftelijke  mededeling  aan  het   correspondentieadres  van  verhuurder.

3.2. Annulering  van  de  huurovereenkomst  meer  dan  of  48  uur  voor  de  overeengekomen  aanvang  van  de   huurperiode  is  mogelijk  zonder  dat  er  kosten  in  rekening  zullen  worden  gebracht  aan  huurder.

3.3. Bij  annulering  van  de  huurovereenkomst  meer  dan  of  24  uur  (en  minder  dan  48  uur)  voor  de   overeengekomen  aanvang  van  de  huurperiode,  wordt  50%  van  de  totale  huursom  in  rekening   gebracht  aan  huurder.

3.4. Bij  annulering  van  de  huurovereenkomst  korter  dan  24  uur  voor  de  overeengekomen  aanvang  van  de   huurperiode,  wordt  100%  van  de  totale  huursom  in  rekening  gebracht  aan  huurder.

4. BEZORGEN/AFHALEN  VAN  HET  GEHUURDE

4.1. Het  gehuurde  wordt  door  verhuurder  bezorgd  op  een  door  huurder  aangewezen  locatie.  Huurder   dient  zorg  te  dragen  dat  op  het  overeengekomen  tijdstip  en  adres  een  persoon  aanwezig  is  die   bevoegd  is  om  het  gehuurde  in  ontvangst  te  nemen.  Deze  persoon  dient  zich  te  legitimeren.

4.2. Indien  op  de  dag  van  bezorging  niemand  namens  huurder  aanwezig  is,  heeft  verhuurder  het  recht  om   het  gehuurde  mee  terug  te  nemen  en  de  kosten  bij  huurder  in  rekening  te  brengen.

4.3. Indien  overeengekomen  is  dat  de  verhuurder  het  gehuurde  ophaalt,  dient  het  gehuurde  klaar  te  staan   om  te  kunnen  worden  ingeladen.

5. RETOURNERING  GEHUURDE

5.1. Het  gehuurde  dient  in  originele  staat  en  schoon  geretourneerd  te  worden.  Indien  huurder  niet  aan   deze voorwaarde voldoet, worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht van 25,-  per  uur.

5.2. De  huurperiode  eindigt  nadat  verhuurder  het  gehuurde  heeft  gecontroleerd.

5.3. Wanneer  de  overeengekomen  huurperiode  wordt  overschreden  berekent  verhuurder  de  daghuur  van   het  gehuurde  aan  huurder  door.

6. AANSPRAKELIJKHEID  HUURDER

6.1. Vanaf  het  moment  van  bezorging  dan  wel  afhalen,  is  het  gehuurde  en  het  gebruik  van  het  gehuurde   voor  rekening  en  risico  van  huurder.

6.2. Huurder  zal  als  een  goed  huurder  voor  het  gehuurde  zorgdragen.  Huurder  dient  het  gehuurde  te   gebruiken  in  overeenstemming  met  de  gebruiksfunctie  van  het  gehuurde  en  aanwijzingen  van   verhuurder  nauwgezet  op  te  volgen  en  het  gehuurde  doelmatig  te  beveiligen.

6.3. Huurder  is  tot  aan  het  moment  dat  het  gehuurde  weer  door  verhuurder  in  ontvangst  is  genomen   aansprakelijk  voor  alle  schade  aan  het  gehuurde,  waaronder  schade  door  vermissing,  verduistering,
diefstal,  vervreemding  en  het  verloren  gaan  van  het  gehuurde.  De  dagwaarde  van  het  gehuurde  dient   aan  verhuurder  te  worden  vergoed,  onverminderd  de  verdere  wettelijke  rechten  van  verhuurder  zoals   nakoming,  schadevergoeding  en/of  opschorting.

6.4. Huurder  is  voorts  aansprakelijk  voor  alle  door  verhuurder  gemaakte  reparatie-­‐  en  reinigingskosten,   indien  het  gehuurde  in  slechte  staat  en/of  beschadigd  aan  verhuurder  wordt  geretourneerd.  Het  is  de   huurder  zelf  verboden  de  huurgoederen  te  repareren  of  om  hier  opdracht  voor  te  geven.

6.5. Beschadiging,  vermissing,  verduistering,  diefstal  en  het  verloren  gaan  van  het  gehuurde  dient  na   ontdekking  onverwijld  aan  verhuurder  schriftelijk  te  worden  medegedeeld.

6.6. Huurder  is  tevens  aansprakelijk  voor  boetes,  onkosten  en  schaden,  die  ontstaan  door  handelingen  in   strijd  met  de  gebruiksvoorschriften,  dan  wel  in  strijd  met  de  aanwijzingen  omtrent  het  gebruik  zijdens   verhuurder.

7. AANSPRAKELIJKHEID  VERHUURDER

7.1. Verhuurder  is  niet  aansprakelijk  voor  schade,  van  welke  aard  dan  ook,  ontstaan  doordat  zij  is   uitgegaan  van  door  huurder  verstrekte  onjuiste  en/of  onvolledige  gegevens,  ook  indien  deze  van   derden  afkomstig  zijn.

7.2. Verhuurder  is  nimmer  aansprakelijk  voor  schade  ten  gevolge  van  het  gebruik  van  elektronische  mail.   In  geval  van  twijfel  inzake  de  juistheid  van  de  door  verhuurder  of  huurder  ontvangen  mail,  is  de   inhoud  van  de  door  de  verzender  verzonden  mail  bepalend.

7.3. Verhuurder  is  nimmer  aansprakelijk  voor  indirecte  schade  waaronder  begrepen  bedrijfsschade,   vertragingsschade,  gevolgschade  en/of  immateriële  schade.

7.4. Verhuurder  zal  in  geen  geval  gehouden  zijn  om  aan  haar  verplichtingen  uit  de  opdracht  en/of   overeenkomst  te  voldoen,  en  zal  niet  gehouden  zijn  tot  enige  schadevergoeding  in  geval  van   overmacht.

8. BETALING  /  NIET  NAKOMING

8.1. Betaling  dient  binnen  7  dagen  na  de  factuurdatum  te  geschieden.

8.2. Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  ontvangt  huurder  na  afloop  een  factuur.

8.3. Kortingen  gelden  alleen  wanneer  dit  schriftelijk  is  vermeld  in  de  huurovereenkomst.

8.4. Indien  het  gehuurde  een  popcornmachine  betreft,  verlangt  verhuurder  een  borgsom,  die  bij  aanvang   van  de  huurperiode  dient  te  worden  voldaan.  De  borgsom bedraagt per machine 100,-

8.5. Na  retournering  van  het  gehuurde  zal  de  borgsom  aan  huurder  worden  terugbetaald,  onder  aftrek   van  eventueel  schade  en/of  onkosten.

8.6. Indien  huurder  de  betalingstermijn  overschrijdt,  dan  wel  zijn  verplichtingen  conform  de   huurovereenkomst  niet  nakomt,  is  de  huurder  in  verzuim,  gerekend  vanaf  de  datum  dat  verhuurder   de  huurder  in  gebreke  heeft  gesteld.  Huurder  wordt  vanaf  die  datum  geacht  in  verzuim  te  zijn,  zodat   verhuurder  de  overeenkomst  zonder  tussenkomst  van  de  rechter  kan  ontbinden  en  het  gehuurde   terug  kan  nemen.

9. WIJZIGING  VAN  ALGEMENE  VOORWAARDEN

Verhuurder  is  gerechtigd  deze  algemene  voorwaarden  te  wijzigen.  De  huurder  wordt  geacht  de   betreffende  wijzigingen  te  hebben  aanvaard  indien  verhuurder  niet  binnen  14  dagen  na  de  mededeling   van  verhuurder  (dat  wijziging  zal  plaatsvinden)  een  schriftelijk  protest  daartegen  heeft  ontvangen.

10. RECHTSKEUZE

Op  de  rechtsverhouding  tussen  verhuurder  en  huurder  is  Nederlands  recht  van  toepassing.  Alle  geschillen   zullen  uitsluitend  worden  voorgelegd  aan  de  bevoegde  rechter  voor  de  vestigingsplaats  van  Feestverhuur   Valkenswaard,  thans  zijnde  Valkenswaard.